Foreningsvedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted

§ 2 Formål

§ 3 Medlemskab af Vestjysk Køre Selskab

§ 4 Medlemskab

§ 5 Generalforsamling

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

§ 7 Bestyrelsen

§ 8 Prokura

§ 9 Bestyrelsesmøder

§ 10 Regnskab

§ 11 Vedtægtsændringer

§ 12 Opløsning af foreningen

 

§ 1 Navn og hjemsted
 Vestjysk Køre Selskab
 Klubbens hjemsted er Herning kommune

Foreningen er medlem af Dansk Køre Forbund, der er associeret med Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund. 


§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at medvirke til kørsel med heste gennem afholdelse at stævner, familieudflugter, kurser og konkurrencer af forskellig art, og at fremme kontakten mellem interesserede for kørsel med hest. 

Stk. 2 Foreningens formål er at øge kendskabet og aktivt medvirke til sikkerheden ved kørsel med hest. 

Stk. 3 Foreningen vil altid arbejde for og have fokus på dyrevelfærd. 

Stk. 4 Foreningens formål er at fremme forståelsen af kulturen og det kulturelle omkring kørsel med hest. 


§ 3 Medlemskab af Vestjyskkøreselskab

§ 4 Medlemskab 

Stk. 1 Enhver, der er interesseret i kørsel med hest og som vil overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, kan optages som medlem uanset alder. 

Stk. 2 medlemmer kan til en hver tid optages i foreningen og medlemskabet løber kalenderåret ud.

Stk. 3 Indmeldelse skal ske via indmeldelse blanketten, som ligger offentlig tilgængelig på hjemmesiden. Hvor alle informationer for findes.    

Stk. 4 Der kan tegnes et personligt medlemskab til VKS. I forbindelse med et medlemskab kan der tegnes et abonnement på ”Køresporten”.  

Stk. 5 Medlemskabet fornyes en gang årligt ved indbetaling af kontingentet i december/    januar måned med sidste rettidige indbetalingsdato den 31. januar. 

Stk. 6 Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldstid, kan vedkommende slettes som medlem og Køresporten opsiges. 

Stk. 7 et betalende medlemskab af VKS, giver en stemmeret på generalforsamling ved personligt fremmøde og en stemme på ekstraordinær generalforsamling ved personligt fremmøde.

Stk. 8 Foreningen og hvert enkelt af dens medlemmer er som følge heraf forpligtet til at rette sig efter DKF’s og DIF’s love, reglementer og bestemmelser. 

Stk. 9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. Eksklusionen kan ankes af den ekskluderede til generalforsamlingen på hvilken den ekskluderede skal opnå 2/3 af de fremmødtes stemmer for at omstøde bestyrelsens eksklusionsbeslutning.
 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar. 

Stk. 3 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ved  medlemmets navns nævnelse være formanden skriftligt i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Via mail og på hjemmesiden. 

Stk. 5 Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden og denne skal til den ordinære generalforsamling mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med godkendelse  heraf. 

4. Beretning fra hvert af udvalgene, hvori udvalgets virksomhed i det forløbne år samt forslag til næste års aktivitetsniveau gennemgås. Generalforsamlingen giver efterfølgende en tilkendegivelse af beretningen. 

5. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter. 

8. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg. 

9. Fastsættelse af årskontingent for næstkommende år efter indstilling fra bestyrelsen. 

10. Behandling af indkomne forslag, der er vedlagt som bilag med forslagsstillerens navn. 

11. Eventuelt. 

Stk. 6 Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning 

Stk. 7 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. 

Stk. 9 Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i nærværende vedtægter.

Stk. 12 Opstillingen af kandidater til bestyrelsen og udvalgene kan ske mundtligt. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 13 Afstemningen ved valg af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. 

Stk. 14 De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. 

Stk. 15 Generalforsamlingens referat underskrives af dirigenten og formanden. 

Stk. 16 Referatet skal være tilgængeligt senest 14 dage efter for foreningens medlemmer.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling eller af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning med navns underskrift herom til formanden for bestyrelsen.

Stk. 2 Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles efter samme principper, som den ordinære.

Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 60 dage efter anmodningen er kommet bestyrelsens formand i hænde.
 

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år, som vælges af generalforsamlingen, der tillige kan vælge 2 bestyrelse suppleanter.

Stk. 2 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. I lige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år, og kan genvælges. 

Stk. 3 Ved den konstituerende generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 for 1 år. Ved de følgende generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens indstilling, reglen om en 2-årig valgperiode ændres til 1-årig, indtil en regelmæssig turnus opnås, således at der ved den ordinære generalforsamling afgår mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som kan genvælges

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretær og kasserer, kan være medlemmer uden for bestyrelsen som varetager disse opgaver. 

Stk. 5 På ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter, valget er for 1 år og genvalg kan finde sted. Har et bestyrelsesmedlem et længerevarende frafald fra bestyrelsen, indkalder formanden en suppleant.

Stk. 6 Er der ikke en suppleant der kan tiltræde bestyrelsesposten, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder iblandt de valgbare medlemmer af foreningen.

Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige for at være valgbare. 

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når alle 5 medlemmer har stemt.

Stk. 9 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmødet. 

Stk. 10 Sekretæren fører beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Ved afslutning af et  bestyrelsesmøde fastlægges dato for det næste møde. Senest 8 dage efter mødets afholdelse udsendes referatet til bestyrelsen til godkendelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 11 Bestyrelsen behandler alle indkomne forslag.

Stk. 12 Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. Bestyrelsen behandler og træffer beslutninger vedrørende foreningens virksomhed og økonomi. 

 

§ 8 Prokura 
 Stk. 1 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
 Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden.

Stk. 2 Bestyrelsen kan ikke optage lån på foreningsvegne.

Stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 4 Der vælges 3 medlemmer til hvert udvalg (fest-, stævne- og pløjeudvalg). Hvert udvalg udpeger selv en formand, der står med ansvaret for udvalget og som har kontakt til bestyrelsen. 
 


§ 9 Bestyrelsesmøder
 
Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
 Bestyrelsen indkaldelse skriftlig med min. flg. dagsorden:
 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Rapport fra udvalgene
 4. Eventuelt
 
 Stk. 2 Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformand træder under formandens forfald i dennes sted.  


 
§ 10 Regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. 

Stk. 2 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

Stk. 3 Kassereren forelægger det afsluttede regnskab på den ordinære generalforsamling efter revision. 

Stk. 4 Revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges.

Stk. 5 Det årlige regnskab tilstilles revisor senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes.
 f. Revisor skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt og forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede.


 
§ 11 Vedtægtsændringer 

Stk. 1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, såfremt forslag herom vedtages ved stemmeflertal af fremmødte medlemmer. 


§ 12 Opløsning af foreningen 

Stk. 1 Opløsning af Vestjysk Køre Selskab kan vedtages ved simpelt stemmeflertal på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslag herom på en forudgående generalforsamling er vedtaget med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2 Ved opløsning af Køreforeningen udloddes foreningens midler til almennyttige formål i hjemmehørende kommune. Vedtaget på den ophørende generalforsamling.

10/11-2022 

 

 

 

Bestyrelsen VKS pr. 10/11-2022

 

Formand.                                                                         Næstformand. 

Elin Juulsgaard                                                                 Birthe Gurlev Larsen

 

Nina Hagelskjær                                                               Suzi Jørgensen

 

Reno Olesen

Hold i dag

Instagram